Dołącz do nas

Co zrobiliśmy, co robimy…

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki nieustannie prowadzi działania w kierunku regulacji zawodu optometrysty. Działań tych jest bardzo wiele i nie byłyby możliwe bez udziału członków Towarzystwa.

Jednym z nich jest tworzenie wymaganej dokumentacji, niezbędnej do posiadania podstaw prawnych uregulowania zawodu – z pomocą członków PTOO stworzony został Kodeks Etyki Zawodu Optometrysty. Wprowadzono również wzór pieczątki optometrysty oraz numerację optometrystów, dzięki której pacjenci mogą z łatwością zweryfikować wykształcenie specjalisty, u którego wykonują badanie wzroku. W przypadku dużej ilości wniosków o nadanie Numeru Optometrysty, numer ten jest przyznawany w pierwszej kolejności członkom Towarzystwa.

PTOO opracowało również normy wyposażenia gabinetu, oraz standardy badania optometrycznego na podstawie wymogów europejskich.

Na arenie europejskiej, Polska jako jedyny z członków ECOO, posiada obecnie dwóch przedstawicieli w dwóch komisjach działających na rzecz optometrii w Europie. Reprezentanci Sylwia Kropacz-Sobkowiak i Luiza Krasucka uczestniczą aktywnie w konsultacjach europejskich w Brukseli.

Towarzystwo działa również na rzecz podnoszenia i ujednolicenia kształcenia optometrii w Polsce oraz zapewnia polskim optometrystom możliwość stałego dokształcania się, dzięki organizacji szkoleń oraz konferencji – na które członkowie PTOO mogą zapisać się ze zniżką cenową za udział w wydarzeniu, mając również pierwszeństwo udziału.

W ramach członkostwa każdy optometrysta, który zgłosi się do biura PTOO, zostaje nieodpłatnie objęty profesjonalnym zawodowym ubezpieczeniem OC, dedykowanym optometrystom.

Dodatkowo członkowie Towarzystwa mają realny wpływ na kształtowanie się zawodu w Polsce – m. in. poprzez udział w Walnych zebraniach. Każdy członek PTOO co miesiąc otrzymuje bezpłatny newsletter, dotyczący najnowszych informacji związanych z optometrią w Polsce i Europie oraz przedstawiający obecne działania Towarzystwa.

Optometria w Polsce wciąż się rozwija i mamy nadzieję, że ilość specjalistów wykształconych na poziomie akademickim, świadczących usługi w zakresie optometrii i optyki na najwyższym poziomie, będzie nadal rosła. Zachęcamy wszystkich optometrystów do wejścia w szeregi członków Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Spotykając się na zebraniach, mamy realny wpływ na przyszłość naszego zawodu.

Jak dołączyć do Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki?

kto może wstąpić?

Wg statutu PTOO członkiem zwyczajnym towarzystwa może być (rozdział III §9):

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim oraz cudzoziemiec, w tym także posiadający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który: – ma pełną zdolność do czynności prawnych; – nie został pozbawiony praw publicznych; – uprawia czynnie zawód optometrysty albo posiada wykształcenie optometryczne lub też jest w trakcie zdobywania takiego wykształcenia; – uzyskał rekomendację co najmniej 2 członków Towarzystwa, będących obywatelami polskimi.

Wymagane

1. Zapoznaj się ze statutem PTOO
2. Zapoznaj się z regulaminem opłacania składek członkowskich
3a. Pobierz i wypełnij deklarację członkowską
3b. Studenci wypełniają deklarację studencką
Data deklaracji nie może być starsza niż 6 miesięcy.
4. Dołącz do niej wymagane dokumenty (absolwenci – kserokopia dyplomu, studenci – potwierdzenie z uczelni o statusie studenta wraz z kserokopią ważnej legitymacji) potwierdzające kształcenie w kierunku optometrii oraz podpisy dwóch członków wprowadzających.
5. Skompletowaną deklarację wraz z załącznikami należy przesłać zgodnie z informacjami zawartymi na deklaracji na adres biura PTOO w Sieradzu.

Prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu deklaracji, podpisaniu i dołączeniu wszelkich wymaganych dokumentów. Nie kompletne deklaracje nie będą rozpatrywane.

Studenci

Zapraszamy studentów kierunku optometria. Na czas trwania studiów jesteście zwolnieni z opłacania składek (dzienne, zaoczne, doktoranci). Warunkiem jest raz w roku przesłanie kserokopii ważnej legitymacji studenckiej wraz z pismem z uczelni potwierdzającej status studenta na kierunku optometria.

Zainteresowani

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do PTOO chcących uzyskać informacje – zapraszamy do kontaktu z nami.

Potrzebna osoba wprowadzająca? Listę osób, które wyraziły zgodę na publikację danych znajdziesz na stronie. Zapraszamy również do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Opłaty

Składka członkowska – informacja o wysokości składki.
Możliwe jest opłacanie:
– przelewem na konto (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie)

Wpłat dokonujemy na:
Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki
ul. Warszawska 98A, 61-047 Poznań
PKO BP I o/Poznań
nr rach: 63 1020 4027 0000 1002 0432 5981

W tytule wpłaty prosimy umieszczać infomację:
Składka miesięczna / kwartalna / półroczna / roczna (za jaki okres np. kwartał II) oraz imię i nazwisko, której dotyczy płatność.

Korespondencję prosimy kierować na adres
Biuro PTOO
ul. Kolegiacka 1
98-200 Sieradz

Pytania prosimy kierować do naszego Biura:
email: biuro@ptoo.pl
tel.: 605 096 615

FORMULARZ KONTAKTOWY