Deklaracja członka oczekującego

DEKLARACJA CZŁONKA OCZEKUJĄCEGO

POLSKIE TOWARZYSTWO OPTOMETRII I OPTYKI

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki

  DANE OSOBOWE

  Imię i nazwisko*
  Adres zamieszkania*
  Adres do korespondencji*
  Numer telefonu*
  Adres e-mail*
  Kierunek / specjalność*
  Nazwa uczelni*
  Rok studiów*


  Miejsce i data podpisania deklaracji*
  Podpis*
  ZAŁĄCZNIKI

  Dokumenty potwierdzające nabywanie wykształcenie oraz potwierdzające tożsamość

  1. Kserokopia/skan legitymacji studenckiej
  2. Kserokopia/skan dowodu osobistego
  3. Inne
  Poprawnie wypełnioną deklarację wraz z załącznikami prosimy wysłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro PTOO, ul. Kolegiacka 1, 98-200 Sieradz, mailem jako skan lub złożyć za pomocą strony WWW. Brak wymaganych dokumentów lub niekompletna deklaracja, nie będą rozpatrywane